Xuất khẩu tôm thẻ chính ngạch sang Trung Quốc qua đường biển gia tăng đáng kể trong tháng 6
 

Xuất khẩu tôm thẻ chính ngạch sang Trung Quốc qua đường biển gia tăng đáng kể trong tháng 6

Tỷ trọng xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu/cảng biển tháng 5-6/2019[1], %: xuất khẩu tôm thẻ chính ngạch sang Trung Quốc qua đường biển gia tăng đáng kể từ tỷ trọng 27% trong tháng 5 lên 50% trong tháng 6

 

[1] Ghi chú: Xuất khẩu tôm của Việt Nam qua Trung Quốc qua 2 đường: đường biển và đường bộ. Trong đó, đường biển là hàng cont lạnh xuất tại các cảng biển của Việt Nam. Đường bộ gồm hàng cont lạnh và hàng tôm nguyên con ướp đá đóng thùng xốp; xuất qua các cửa khẩu chính ngạch và các cửa khẩu tiểu ngạch/lối mở (bao gồm hình thức đi ghe/xà lan nhỏ hoặc cầu phao). Trong báo cáo của AgroMonitor, “đường biên mậu” hàm ý là các cửa khẩu tiểu ngạch/lối mở.