Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục trầm lắng trong tháng 7