Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng về lượng, ổn định về giá
 

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng về lượng, ổn định về giá

Giá xuất khẩu cao su thiên nhiên qua cửa khẩu phía Bắc, đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp