Xuất khẩu cá tra vào thị trường Brazil trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2018
 

Xuất khẩu cá tra vào thị trường Brazil trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2018

Xuất khẩu cá tra vào thị trường Brazil trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2018.

Nguồn: TCHQ