Vinachem: 9 tháng đạt 40275 tỷ đồng doanh thu
 

Vinachem: 9 tháng đạt 40275 tỷ đồng doanh thu

Trong đó, nhóm các công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) doanh thu lũy kế 9 tháng ước đạt 35.446 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Nhóm Công ty liên doanh, liên kết, doanh thu của 2 Công ty liên doanh mà Tập đoàn trực tiếp tham gia góp vốn ước lũy kế 9 tháng đạt 4.829 tỷ đồng, tăng 6%.

Giá trị sản xuất theo giá thực tế quý III ước đạt 10.647 tỷ đồng, bằng 90,4% so với kế hoạch quý, tăng 1,2% so cùng kỳ; lũy kế 9 tháng ước đạt 33.807 tỷ đồng, bằng 71,9% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng Tập đoàn đã sản xuất 3,1 triệu tấn phân bón các loại; 2,3 triệu lốp ô tô; hơn 5,3 triệu lốp xe máy; 0,3 triệu tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: lân chế biến tăng 4,9%, DAP tăng 31%, lốp ô tô tăng 23%, Amoniac thương phẩm tăng 70%. Một số sản phẩm giảm có NPK, lốp xe đạp, quặng apatit...

Xuất nhập khẩu quý III ước đạt 126,2 triệu USD, tăng 8,8% so với quý III năm 2017; lũy kế 9 tháng năm 2018 ước đạt 366,8 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: giá trị xuất khẩu ước đạt 197,6 triệu USD, tăng 7%; giá trị nhập khẩu ước đạt 169,2 triệu USD, tăng 3,4%. Như vậy, 9 tháng Vinachem xuất siêu 28,4 triệu USD.

TCCT

Tin tham khảo