USDA: Thay đổi ước tính tồn kho gạo Trung Quốc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


USDA: Thay đổi ước tính tồn kho gạo Trung Quốc

Báo cáo dự báo tháng 10 của USDA đã có điều chỉnh rất lớn đối với tồn kho gạo của Trung Quốc.

Tồn kho các năm được điều chỉnh lại theo hướng “tăng thêm”, bắt đầu từ niên vụ 2010/11 giảm 74 ngàn tấn, nhưng tăng lên rất nhanh trong các năm tiếp theo từ 2,4 triệu tấn, vượt mức 10 triệu tấn niên vụ 2014/15, và dự báo cho niên vụ 2017/18 là 18 triệu tấn.

Ước tính tồn kho gạo của Trung Quốc niên vụ 2016/17 và 2017/18 là 70 và 75 triệu tấn đã được điều chỉnh tăng lên lần lượt là 87 và 93 triệu tấn.