Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 19/06/2018
 

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 19/06/2018

Nhập khẩu DAP giảm

Ngày 19/06/2018, ước tính có khoảng 1000 tấn amoni clorua nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai. Trong khi đó, hàng DAP hầu như không nhập khẩu về.

Tin tham khảo