Tỷ trọng thị trường nhập khẩu Ure của Việt Nam đã chuyển từ Trung Quốc sang Indonesia và Malaysia
 

Tỷ trọng thị trường nhập khẩu Ure của Việt Nam đã chuyển từ Trung Quốc sang Indonesia và Malaysia

Tỷ trọng một số thị trường nhập khẩu Ure chính của Việt Nam giai đoạn 2013-2019, %: Tỷ trọng thị trường nhập khẩu Ure của Việt Nam đã chuyển từ Trung Quốc sang Indonesia và Malaysia