Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 4/2 – 10/2 so với kỳ 28/1 - 3/2
 

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 4/2 – 10/2 so với kỳ 28/1 - 3/2

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 86,62% và 90,35% trong tổng xuất khẩu chung.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí