Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 29/04-05/05 so sánh với kỳ 22/04-28/04
 

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 29/04-05/05 so sánh với kỳ 22/04-28/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 29/04-05/05 chiếm tỷ trọng 94,97% trong tổng xuất khẩu chung

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí