Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 20/05-26/05 so sánh với kỳ 13/05-19/05
 

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 20/05-26/05 so sánh với kỳ 13/05-19/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 20/05-26/05 chiếm tỷ trọng 90,48% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.177tấnthu về 46,82 triệu USD.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.