Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/07-21/07 so sánh với kỳ 08/07-14/07
 

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/07-21/07 so sánh với kỳ 08/07-14/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 15/07-21/07 chiếm 89% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 3.360 tấn thu về 37,99 triệu USD

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.