Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04
 

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 15/04-21/04 chiếm tỷ trọng 93,73% trong tổng xuất khẩu chung.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí