Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019
 

Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019

Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019, tấn

Ghi chú: Số tồn kho tính theo thời điểm cuối tháng