Tương quan giữa giá DAP thế giới và DAP Việt Nam từ 1/2016-3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tương quan giữa giá DAP thế giới và DAP Việt Nam từ 1/2016-3/2017

Tương quan giữa giá DAP thế giới và DAP Việt Nam từ 1/2016-3/2017, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp