Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu

Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp. Ghi chú: (*) Dự kiến tuần đầu tháng 9