Tuần cuối tháng 6, tiếp tục giao hàng Gạo đi Cuba và châu Phi, trong khi đi Philippines xu thế suy giảm
 

Tuần cuối tháng 6, tiếp tục giao hàng Gạo đi Cuba và châu Phi, trong khi đi Philippines xu thế suy giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí