Tuần 7/6-13/6/2019: Giá heo hơi tại các miền tiếp tục có xu hướng nhích tăng thêm trong đầu tuần qua
 

Tuần 7/6-13/6/2019: Giá heo hơi tại các miền tiếp tục có xu hướng nhích tăng thêm trong đầu tuần qua

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình từ năm 2017- tuần 2 tháng 6 năm 2019(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin tham khảo