Tuần 18/1-24/1/2019: Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 4 tháng 01/2019
 

Tuần 18/1-24/1/2019: Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 4 tháng 01/2019

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 4 tháng 01/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor