Tuần 14/6-20/6/2019: Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam
 

Tuần 14/6-20/6/2019: Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 3 tháng 06/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin tham khảo