Tuần 10/5-16/5/2019: Tại miền Bắc, nguồn cung nhiều trong khi tiêu thụ yếu kéo giá gà giảm
 

Tuần 10/5-16/5/2019: Tại miền Bắc, nguồn cung nhiều trong khi tiêu thụ yếu kéo giá gà giảm

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 2 tháng 05/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tin tham khảo