Tuần 01/06-07/06: Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 1 tháng 6/2018
 

Tuần 01/06-07/06: Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 1 tháng 6/2018

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 1 tháng 6/2018 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor