Trong ngắn hạn giá khô đậu tương vẫn phụ thuộc vào đàm phán thương mại Mỹ Trung