Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 6 /2019
 

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 6 /2019

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

4.90

39.13

China

4.57

36.52

Japan

1.13

9.04

Belgium

0.59

4.72

United States America

0.31

2.51

Khác

1.01

8.07

Tổng

12.51

100.00