Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 5/2018
 

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 5/2018

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 5/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

3.25

37.15

China

2.75

31.39

Japan

0.74

8.44

Belgium

0.68

7.78

United States of America

0.33

3.80

Khác

1.00

11.42

Tổng

8.76

100.00