Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 12/2017

Top 5 nước nhập khẩu thịt của Việt Nam tháng 12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Thị trường NK

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

HongKong

4.34

51.04

China

2.22

26.14

Japan

0.60

7.07

Malaysia

0.41

4.88

Canada

0.28

3.34

Khác

0.64

7.53

Tổng

8.50

100.00