Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017

Nguồn: Số liệu hải quan