Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu điều trong 8 tháng đầu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu điều trong 8 tháng đầu năm 2017

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong 8 tháng đầu năm 2017 (tấn)


Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan