Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong 5 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (sản lượng, tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan