Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

DNXK

Lượng, tấn

Trị giá, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

15,101

44,380,809

CT CP Nam Việt

10,687

18,198,282

CT CP Hùng Vương

8,168

19,894,171

CT TNHH TS Biển Đông

7,370

21,740,709

CT CP Đầu Tư & PT Đa Quốc Gia I.D.I

7,083

11,870,827

CT TNHH Đại Thành

6,874

10,856,502

CT TNHH Hùng Cá

5,148

9,690,402

CT CP Gò Đàng

4,679

8,253,782

CT TNHH TS Phát Tiến

3,969

6,389,300

CT CP XNK TS An Giang

3,908

8,666,071

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

3,808

5,916,634

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

3,716

7,020,407

CT CP TS Trường Giang

3,589

6,988,184

CT CP THS An Phú

3,517

6,059,147

CT TNHH Vạn Đạt

3,367

6,180,560

CT TNHH CN TS Miền Nam

3,031

5,602,329

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

2,789

5,640,652

CT CP Vạn ý

2,528

5,209,524

CT CP XNK TS Cửu Long

2,387

3,968,765

CT CP TS Ntsf

2,273

5,638,017

Khác

52,618

91,582,201

Tổng

156,611

309,747,275

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo