Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

DNXK

Lượng, tấn

Trị giá, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

48,303

142,930,017

CT CP Hùng Vương

26,019

74,517,484

CT CP Nam Việt

24,431

42,881,230

CT TNHH TS Biển Đông

21,406

67,126,754

CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I

19,905

35,619,742

CT TNHH Hùng Cá

16,239

27,679,643

CT TNHH Đại Thành

14,704

25,567,195

CT CP Gò Đàng

13,014

23,390,741

CT CP TS Trường Giang

12,126

25,927,352

CT CP XNK TS An Giang

11,848

25,855,129

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

11,570

21,630,029

CT TNHH TS Phát Tiến

10,136

16,400,790

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

9,179

15,209,755

CT CP XNK TS Cửu Long

8,934

15,889,470

CT CP THS An Phú

8,382

14,945,394

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

8,125

16,688,207

CT CP Vạn ý

7,694

15,320,626

CT CP TS Ntsf

6,838

18,391,824

CT TNHH Vạn Đạt

6,613

13,220,074

Hoàng Kim Năm

6,048

8,213,433

Khác

135,401

245,681,588

Tổng

426,915

893,086,476

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo