Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

DNXK

Lượng, tấn

Trị giá, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

38,145

110,828,834

CT CP Nam Việt

20,078

35,163,849

CT CP Hùng Vương

18,803

48,565,644

CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I

18,031

31,951,828

CT TNHH TS Biển Đông

16,782

51,719,767

CT TNHH Hùng Cá

13,816

23,532,050

CT TNHH Đại Thành

11,873

20,369,169

CT CP Gò Đàng

10,685

19,281,104

CT CP XNK TS An Giang

9,886

21,373,650

CT CP TS Trường Giang

9,736

20,319,207

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

9,420

17,647,122

CT TNHH TS Phát Tiến

8,270

13,308,185

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

7,789

12,776,728

CT CP XNK TS Cửu Long

7,605

13,511,321

CT CP THS An Phú

6,479

11,567,603

CT TNHH Vạn Đạt

6,393

12,734,381

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

6,177

12,659,834

CT CP Vạn ý

6,068

12,103,335

Hoàng Kim Năm

5,728

7,757,072

CT TNHH CN TS Miền Nam

5,064

9,778,809

Khác

111,362

203,823,242

Tổng

348,190

710,772,733

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo