Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,729

6,916,670

CT TNHH TS Biển Đông

832

3,439,728

CT CP Gò Đàng

711

1,507,439

CT TNHH Đại Thành

661

1,519,234

CT CP Nam Việt

654

1,433,190

CT CP TS Hải Hương

616

1,122,674

CT CP TS Trường Giang

611

1,426,270

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

574

1,584,961

CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I

514

1,140,545

CT TNHH TS Phát Tiến

471

784,269

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

393

875,372

CT CP XNK TS Cửu Long

365

846,531

CT TNHH Hùng Cá

356

695,025

CT CP Hùng Vương

332

799,437

CT CP THS An Phú

311

646,080

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

296

741,953

CT TNHH XNK Cỏ May

268

550,580

CT TNHH CN TS Miền Nam

261

686,930

CT TNHH CB TP XK VạN ĐứC TIềN GIANG

216

822,970

CT CP XNK TS An Giang

210

501,070

Khác

3,751

8,695,466

Tổng

14,134

36,736,393

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ