Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Vĩnh Hoàn

1,574

4,681,690

CT CP Nam Việt

849

1,522,080

CT TNHH TS Biển Đông

615

1,911,525

CT TNHH Đại Thành

612

1,236,771

CT CP Hùng Vương

512

1,360,389

CT TNHH Hùng Cá

488

776,358

CT TNHH TS Phát Tiến

463

768,848

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

442

697,564

CT CP Vạn ý

420

830,862

CT CP Gò Đàng

394

709,287

CT CP XNK TS An Giang

347

823,709

CT CP XNK TS Cửu Long

276

526,255

CT TNHH Vạn Đạt

241

494,723

CT CP CB THS Hiệp Thanh

236

399,043

CT TNHH CN TS Miền Nam

204

386,617

CT TNHH MTV Bách Xuyên

196

309,879

CT CP TS Hải Hương

191

335,608

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

187

426,520

CT CP TS Ntsf

175

408,063

CT CP THS An Phú

174

330,378

Khác

3,094

6,089,607

Tổng XK

11,690

25,025,776

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo