Top 10 thị trường xuất khẩu thịt sang Việt Nam tháng 08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu thịt sang Việt Nam tháng 08/2017

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt sang Việt Nam tháng 08/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD, %)

Nước xuất khẩu

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

United States of America

9.00

31.13

India

7.29

25.22

Australia

3.85

13.32

Brazil

1.24

4.31

Poland

1.21

4.17

Germany

0.82

2.85

United Kingdom

0.82

2.84

Argentina

0.73

2.51

Spain

0.60

2.09

France

0.56

1.93

Khác

2.78

9.62

Tổng cộng

28.90

100.00