Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 6/2019
 

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 6/2019

Nước xuất khẩu

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

India

16.68

27.78

United States of America

16.49

27.47

Brazil

6.08

10.13

Australia

4.74

7.89

Korea (Republic)

3.59

5.97

Poland

2.77

4.62

Netherlands

2.12

3.54

Russian Federation

1.15

1.96

Spain

0.84

1.40

Germany

0.72

1.20

Khác

4.86

8.09

Tổng cộng

60.04

100.0