Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 5/2018
 

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 5/2018

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 5/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Nước xuất khẩu

Kim ngạch (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

Australia

18.67

34.68

United States of America

13.14

24.40

India

7.36

13.67

Poland

3.96

7.36

Korea (Republic)

2.30

4.27

Brazil

1.65

3.06

Spain

0.80

1.49

Argentina

0.79

1.46

Russian Federation

0.60

1.11

France

0.59

1.09

Khác

3.99

7.41

Tổng cộng

53.85

100.00