Top 10 Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 11/2017

Top 10 Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 11/2017 (Đơn vị: Tấn)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan