Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017
 

Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017

Top 10 thị trường xuất khẩu điều vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017, so với năm 2016 (kim ngạch, triệu USD)

Nguồn: Số liệu hải quan