Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất sang Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất sang Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017

Tổng kim ngạch nhập khẩu điều của Việt Nam từ các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017 (triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan