Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng, %

China

26,539

16.95

USA

17,763

11.34

Brazil

14,130

9.02

Mexico

11,900

7.60

Colombia

7,488

4.78

Saudi Arabia

7,047

4.50

Thailand

4,921

3.14

Philippines

4,220

2.69

HongKong

3,427

2.19

Netherlands

3,281

2.09

Khác

55,894

35.69

Tổng

156,611

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo