Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/2017-21/03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng (%)

China

47,246,179

15.25

USA

53,863,681

17.39

Brazil

29,784,266

9.62

Mexico

18,898,660

6.10

Colombia

10,431,407

3.37

Saudi Arabia

10,139,517

3.27

Thailand

8,496,593

2.74

Philippines

5,552,372

1.79

HongKong

6,887,441

2.22

Netherlands

8,358,601

2.70

Khác

110,088,560

35.54

Tổng

309,747,275

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ