Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng, %

China

82,115

19.23

USA

64,511

15.11

Mexico

27,191

6.37

Brazil

26,588

6.23

Colombia

20,395

4.78

Saudi Arabia

18,774

4.40

Thailand

14,433

3.38

Philippines

10,945

2.56

Netherlands

9,738

2.28

HongKong

9,225

2.16

Khác

143,000

33.50

Tổng

426,915

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo