Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-18/7/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng (%)

China

151,409,313

16.95

USA

205,242,173

22.98

Mexico

45,942,077

5.14

Brazil

58,195,695

6.52

Colombia

29,644,583

3.32

Saudi Arabia

27,980,306

3.13

Thailand

26,379,134

2.95

Philippines

15,271,165

1.71

Netherlands

24,216,095

2.71

HongKong

18,785,493

2.10

Khác

290,020,444

32.47

Tổng

893,086,476

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo