Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng, %

China

69,101

19.85

USA

46,472

13.35

Brazil

23,396

6.72

Mexico

22,554

6.48

Colombia

17,946

5.15

Saudi Arabia

16,008

4.60

Thailand

12,012

3.45

Philippines

8,545

2.45

Netherlands

7,717

2.22

HongKong

7,489

2.15

Khác

116,949

33.59

Tổng

348,190

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo