Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất từ 1/1-13/6/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng (%)

China

125,354,971

17.64

USA

142,558,272

20.06

Brazil

50,651,896

7.13

Mexico

37,965,963

5.34

Colombia

25,918,202

3.65

Saudi Arabia

23,976,710

3.37

Thailand

21,712,502

3.05

Philippines

11,788,322

1.66

Netherlands

19,134,388

2.69

HongKong

15,132,082

2.13

Khác

236,579,425

33.28

Tổng

710,772,733

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo