Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

2,940

20.42

USA

2,016

14.01

Brazil

808

5.62

Mexico

653

4.53

Pakistan

632

4.39

Thailand

549

3.81

Singapore

479

3.33

Saudi Arabia

453

3.15

HongKong

393

2.73

Canada

392

2.73

Khác

5,080

35.29

Tổng

14,394

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo