Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 15/11-21/11/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

6,588,188

19.43

USA

7,003,241

20.65

Brazil

2,226,597

6.57

Mexico

1,188,724

3.51

Pakistan

1,420,208

4.19

Thailand

1,047,343

3.09

Singapore

1,204,619

3.55

Saudi Arabia

681,225

2.01

HongKong

887,859

2.62

Canada

1,026,058

3.03

Khác

10,635,702

31.36

Tổng

33,909,762

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo