Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

3,682

28.39

USA

1,342

10.35

Mexico

702

5.41

Saudi Arabia

593

4.57

Egypt

465

3.59

Brazil

449

3.46

Colombia

378

2.92

HongKong

356

2.75

Singapore

339

2.61

Netherlands

322

2.48

Khác

4,341

33.47

Tổng

12,969

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo