Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 13/9-19/9/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

7,356,497

26.47

USA

4,800,861

17.28

Mexico

1,126,097

4.05

Saudi Arabia

983,701

3.54

Egypt

823,175

2.96

Brazil

1,156,784

4.16

Colombia

540,588

1.95

HongKong

873,463

3.14

Singapore

898,562

3.23

Netherlands

776,459

2.79

Khác

8,450,503

30.41

Tổng

27,786,690

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo